List otwarty do uczestników protestu

  • 24.03.2018, 00:15 (aktualizacja 24.03.2018 11:05)
  • Artykuł sponsorowany
Podziel się:
List otwarty do uczestników protestu

Szanowni Mielczanie!

Szanujemy prawo wszystkich obywateli do wyrażania swoich przekonań, jednakże jako mieszkańcy Mielca i pracownicy firmy, przeciwko której ten protest jest organizowany, postanowiliśmy przekazać Państwu naszą opinię na ten temat. Dziękujemy tym, którzy popierają modernizację zakładu, zaś tym, którzy są, z różnych względów, jej przeciwni, polecamy poniższe informacje. Będziemy wdzięczni za poświęcony nam czas i ich przemyślenie.

1/ Dotychczas nie dowiedziono, że tylko i wyłącznie Kronospan odpowiada za stan powietrza w naszym mieście. Dlaczego więc organizatorzy protestu zajęli się tylko jedną firmą, a nie interesują się innymi podmiotami, mającymi pozwolenia na emisję, w szczególności tych związków, których nie widać „gołym okiem”? W Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec działa kilkadziesiąt przedsiębiorstw, zaś w samym Mielcu i okolicy jeszcze więcej.

Mimo wielokrotnych próśb z naszej strony, władze lokalne nie przeprowadziły specjalistycznych badań i oceny wpływu zakładu na miasto. Zleciliśmy je więc niezależnemu, akredytowanemu laboratorium. Wyniki badań jasno pokazują, że wpływ ten jest marginalnie mały i wynosi poniżej 3%. Kronospan natomiast to obecnie jedyny podmiot, czyniący realne działania, które pozytywnie wpłyną na powietrze w Mielcu. Koszt modernizacji to ponad 400 mln zł.

2/ Nigdy nie odżegnywaliśmy się od zainstalowania monitoringu ciągłego w zakładzie, zaś informacje, rozpowszechniane na ten temat są wyrwane z kontekstu. Jesteśmy za tym rozwiązaniem, ale obecnie nie ma ani producenta takich urządzeń, ani określonych zakresów takich pomiarów. Obecnie trwają poszukiwania takich możliwości. Producenci dronów, o których była mowa na rozprawie administracyjnej, nie posiadają akredytacji, a interpretacje tych pomiarów nie są nigdzie sparametryzowane. Nie dają więc one możliwości realnej oceny poziomów emitowanych związków. Mogą jedynie potwierdzać sam fakt emisji, a tej nikt nie przeczy.

3/ Przekroczenia pyłu PM 10 i PM 2,5 są notowane w całej Polsce, nie tylko w Mielcu. Są także w miejscowościach, w których nie ma zakładów Kronospan i nasilają się w sezonie grzewczym. To pokazują zarówno badania WIOŚ, jak i mapy Airly. Odpowiada za to  również w dużej mierze  tzw. niska emisja.

  • Przekroczenia, dot. substancji szkodliwych w powietrzu, występują w sezonie grzewczym, a nie występują w miesiącach maj -  sierpień. Badania WIOŚ są oficjalnie dostępne na stronie internetowej inspektoratu, mapy Airly również w internecie.
  • Obszar przekroczeń dotyczy tylko obszarów zabudowanych.
  • W Pro­gramie ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej „z uwagi na stwierdzone przekroczenie po­zio­mu dopusz­czal­nego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz po­zio­mu doce­lo­wego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych (DZ. U. poz. 2171), aktualizowanym uchwałą nr XXX/544/16 Sejmik Województwa Pod­kar­packiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (DZ. U. 2017 poz. 74). – nie ma ani słowa o emisji przemysłowej.

4/ Nie ma obecnie lepszego, skuteczniejszego systemu ochrony powietrza w branży przemysłu płyt drewnopochodnych, niż UTWS, który jest instalowany w zakładzie Kronospan w Mielcu.

5/ Jesteśmy gotowi do uruchomienia UTWS już 28 maja.

6/ Jesteśmy otwarci – wzięliśmy udział w kilku spotkaniach z przedstawicielami władz, radnych, wielokrotnie przekazywaliśmy informacje na temat modernizacji, wzięliśmy udział w rozprawie administracyjnej z Mieszkańcami, utworzyliśmy stronę internetową, dot. modernizacji zakładu http://modernizacja-mielec.pl/ . Informujemy szeroko na temat modernizacji, zarówno w mediach, jak i poprzez plakaty, billboardy i tablice informacyjne.

7/ Wielokrotnie deklarowaliśmy, że zapraszamy do nas osoby, zainteresowane modernizacją zakładu. Naszym zdaniem lepiej jest posiadać informacje ze źródła, niż bazować na niesprawdzonych, często nieprawdziwych „danych”, przekazywanych przez przeciwników firmy.

8/ Bierzemy udział w pracach urzędu marszałkowskiego, związanych z wydaniem pozwolenia zintegrowanego. Im szybciej zostanie wydane, tym szybciej nastąpi zmniejszenie do minimum wpływu zakładu na otoczenie.

Podsumowując:

Nie możemy się oprzeć wrażeniu, że w proteście, organizowanym dwa miesiące przed planowaną datą uruchomienia najnowocześniejszego w branży systemu ochrony powietrza, nie wszystkim chodzi o czyste powietrze.

Komu więc zależy na opóźnieniu uruchomienia UTWS w Mielcu? Przecież nie mówimy o instalacji, która ma pogorszyć aktualną sytuację. Wręcz przeciwnie – mówimy o SYSTEMIE OCHRONY POWIETRZA.

Czy mają Państwo świadomość, że  rozpowszechnianie nieprawdziwych, ale „naukowo” brzmiących informacji, wprowadzanie w błąd rzeszy Mieszkańców oraz sam  protest, a przez to presja, wywierana na Marszałka i urzędników, wpływają w praktyce  na opóźnienie uruchomienia systemu, mającego dobroczynny wpływ na otoczenie?

Opóźnienie lub uniemożliwienie jego uruchomienia leży, naszym zdaniem, w interesie konkurencji, która rozgrywa Mielczanami swoje interesy. Przy okazji mogą też na tym skorzystać inni – niektórzy politycy, traktujący tę sytuację jako szansę na pozyskanie głosów wyborców, producenci niektórych urządzeń, np. pomiarowych czy usługodawcy, świadczący usługi badania powietrza.

Biuro prasowe Kronospan

Artykuł sponsorowany

Pozostałe